Методи контролю

Контроль знань та умінь студентів з курсу «Етика естетика» проводиться у відповідності до «Методики планування та організації модульно-рейтингової системи контрольних заходів.

Основою структури контрольних заходів є модульно-рейтингова та тестова система.

Проміжний контроль

Проміжний контроль проводиться у вигляді рейтингових тестових (або письмових) контрольних робіт. Методика їх проведення і оцінювання визначена окремо у „Методики планування та організації модульно-рейтингової системи контрольних заходів з «Культурологія, модуль Етика і естетика».

Методика тестового контролю:педагогічна діагностика на основі тестового контролю з множинним вибором з використанням ЕОМ і виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання.

Контрольна документація: педагогічний тест з множинним вибором довжиною 100 завдань, зміст якого затверджено на засіданні кафедри філософії.

Порядок проведення тестового контролю.

Варіанти з ЕОМ.

За електронною програмою студент через ЕОМ одержує завдання, яке формується машиною на основі ймовірних чисел і яке складається із 100 запитань. До кожного запитання надається множинний вибір. Правильну відповідь студент визначає натисканням на клавішу.

Час проведення тестового контролю: 1.20 години

Рейтингові показники тестового контролю.

Мінімальна позитивна оцінка – 10 балів.

Максимальна оцінка – 20 балів.

Умови перескладання.

Повторний контроль з метою поліпшення результатів проводиться за тією ж схемою, що і попередній, але через деякий час.

Підсумковий рейтинговий показникформується складанням рейтингової оцінки тестового контролю і рейтингової оцінки поточного контролю.

Рейтингова оцінка за весь курс навчання

Рейтингова оцінка за весь курс навчання по дисципліні «Етика. Естетика» складається з оцінки роботи на семінарських заняттях (35 балів), двох рейтингових тестових контрольних робот (20 балів) и оцінки за виконання поточної самостійної роботи (35 балів), а також (за бажанням студента) індивідуального навчально-дослідницького завдання (10 балів).



Залік

Якщо рейтингова оцінка за весь курс навчання не задовольняє студента, також, якщо вона менше 60 балів, він має право на підвищення рейтингу, шляхом повторного виконання рейтингової контрольної роботи або складання заліку за білетами.

Розподіл балів, які отримують студенти


2295964807368524.html
2296033697433198.html
    PR.RU™