Аналіз втрат від маркетингового ризику

Аналіз видів, факторів та джерел маркетингових ризиків

Сутність маркетингових ризиків та завдання їх аналізу

Тема 10. Аналіз маркетингових ризиків

Маркетинговий ризик – це ймовірність настання ситуацій в ринковій діяльності підприємства, зумовлених їх невизначеністю, які приводять до понесення фірмою можливих втрат або одержання додаткового прибутку.

Основними завданнями маркетингового аналізу ризиків є:

– з’ясування видів маркетингових ризиків, що мали місце у звітному періоді;

– встановлення факторів і джерел ризику, які викликали його появу;

– визначення величини втрат від ризику;

– оцінка антиризикованих заходів, використаних підприємством для усунення чи зменшення втрат від настання ризикованих ситуацій.

Приступаючи до маркетингового аналізу ризиків, треба, насамперед, з’ясувати, які його види мали місце в діяльності фірми. Це пов’язано з тим, що від різновидностей ризику залежать його фактори і джерела, в певній мірі розміри втрат та характер системи антиризикованих заходів. Зрозуміло, що вони обумовлюються змістом діяльності підприємства, його розмірами, ринками збуту, номенклатурою і асортиментом товарів і т.п. Проте існує загальна класифікація маркетингових ризиків. Її знання допомагає аналітику в проведенні цієї частини аналізу.

При аналізі видів маркетингових ризиків встановлюють:

– різновидності ризику;

– кількість ризиків в розрізі його видів;

– питому вагу різних ризиків в межах окремо взятої класифікаційної ознаки (за їх кількістю);

– ступінь відповідності видів і кількості ризиків у звітному (аналізованому) періоді їх прогнозним наміткам ;

– динаміку ризиків (за показником кількості відповідних його видів).

Черговим кроком є аналіз факторів і джерел маркетингового ризику. Фактор ризику – це причини або рушійні сили, які породжують ризиковані ситуації. Джерело ризику – це конкретні складові елементи факторів, які обумовлюють можливість понесення фірмою втрат.

Результати аналізу факторів та джерел ризику дозволяють в подальшому розробити систему попереджувальних заходів по зменшенню його негативного впливу на результати маркетингової діяльності підприємства.Аналіз факторів і джерел маркетингового ризику зводиться до наступного:

- з’ясовують фактори і джерела ризику, що мали місце у звітному періоді;

- визначають, в якій мірі вони відхиляються від факторів і джерел ризику, передбачених в бізнес-плані;

- проводиться пов’язування в єдиний ланцюг видів, факторів та джерел ризику.

Одним із центральних питань аналізу маркетингового ризику є аналіз втрат від нього. Він включає такі питання:

- встановлення величини втрат по видах і джерелах ризику. При цьому треба мати на увазі, що:

а) значна їх частина визначається шляхом порівняння даних у звітному періоді з плановими, та на основі різних документів (актів, рапортів, протоколів, т.п.);

б) деякі втрати досить часто документально не підтверджуються і вважаються такими, що відсутні. Це стосується, насамперед, втрат від валютних ризиків у маркетинговій діяльності (зміни курсу валют);

- визначення загальної суми втрат від маркетингових ризиків у звітному періоді, а також їх динаміки за три – п’ять років. Вона (динаміка) розраховується з використанням таких показників:

а) абсолютних величин втрат;

б) відносних (процент зміни абсолютних втрат по роках);

в) питомої ваги розміру втрат в обсязі продажу;

- джерела покриття втрат від ризиків у маркетинговій діяльності. До них відносять:

а) включення втрат до фактичної собівартості продукції. Наприклад перевищення понаднормативного розміру втрат товарів (псування, бій і т. п.) відноситься на затрати звітного періоду;

б) покриття втрат за рахунок прибутку підприємства. Це стосується, в першу чергу, ризиків, заподіяних силами природи;

в) відшкодування наслідків ризику особами, які своїми діями спричинили ці втрати;

г) кошти організацій, що здійснювали страхування втрат від ризиків.


2296958351722091.html
2297049680327876.html
    PR.RU™