Рушійні сили, позитивні та негативні наслідки глобалізації

Виробничі, науково-технічні та технологічні рушійні сили:

- Стрімке зростання масштабів виробництва;

- Перехід до більш ефективного технологічного способу виробництва;

- Поява якісно нового покоління засобів транспорту і зв’язку та їхня

уніфікація;

- Швидке розповсюдження знань внаслідок наукового чи інших видів

інтелектуального обміну;

- Стрімке скорочення завдяки передовим технологіям транспортних,

телекомунікаційних витрат на обробку, зберігання та використання інформації, що сприятиме глобальній інтеграції національних ринків.

Організаційні рушійні сили:

а) Виробничо-господарські форми міжнародного підприємництва, у першу чергу, ТНК;

б) Діяльність міжнародних організацій, зокрема ООН, МВФ, Світового банку.

Економічні рушійні сили:

- Лібералізація торгівлі товарами та послугами;

- Високий рівень концентрації та централізації капіталу, стрімке зростання похідних фінансових інструментів, скорочення терміну здійснення

міжвалютних угод;

- Запровадження з боку міжнародних організацій єдиних критеріїв макроекономічної політики, уніфікація вимог до фіскальної, регіональної, аграрної, антимонопольної політики;

- Посилення тенденції до уніфікації та стандартизації (на технологію,

екологію, бухгалтерську та статистичну звітність).

Позитивні наслідки глобалізації:

1) Поглиблення спеціалізації та МПП;

2) Забезпечення економії на масштабах виробництва, що потенційно знижує витрати та сприяє стійкому економічному розвитку;

3) Зростання виграшу від торгівлі внаслідок залучення всіх зацікавлених сторін;

4) Стимулювання міжнародної конкуренції та розвиток НТП і НТР;

5) Підвищення продуктивності праці у глобальному масштабі;

6) Надання додаткових можливостей національним економікам для користування більш значним обсягом і дешевшими фінансовими ресурсами;

7) Консолідація ресурсів, що надає можливість вирішення проблем всепланетарного масштабу;

8) Кінцевою метою має стати підвищення добробуту населення планети в цілому.

Негативні наслідки глобалізації:- Переваги глобалізації розподіляються вкрай нерівномірно між країнами світу;

- Поглиблення конфліктів на регіональному, національному та міжнародному рівнях;

- Нерівномірність розподілу переваг у розрізі окремих галузей національних економік;

- Ймовірна деіндустріалізація національних економік. Ймовірність контролю над окремими національними економіками з боку ТНК, держав-кредиторів;

- Ймовірність дестабілізації фінансової сфери, потенційна регіональна чи глобальна нестабільність;

- Зростання зовнішніх боргів, передусім, перед міжнародними фінансовими організаціями, що перешкоджає подальшому економічному прогрессу;

- Зростання безробіття у глобальних масштабах.


2298419016145349.html
2298451239705338.html
    PR.RU™