Первісна оцінка та визнання запасів.

Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (собівартістю), яка визначається залежно від шляхів надходження запасів.

Запаси на підприємство можуть надходити в результаті:

· придбання за плату;

· виготовлення власними силами підприємства;

· внесення до статутного капіталу підприємства;

· безоплатного одержання;

· придбання в результаті обміну на подібні активи;

· придбання в результаті обміну на неподібні активи.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

· сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

· суми ввізного мита;

· суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

· затрат на заготівлю, оплату тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання;

· інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробництва . яка визначається П(С)БО 16 «Витрати».

Собівартість виробництва готової продукції включає витрати, а саме:

· прямі матеріальні витрати;

· прямі витрати на оплату праці;

· інші прямі витрати;

· загальновиробничі витрати;

· постійні накладні витрати;

· змінні накладні витрати.

Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства. Визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні об’єкти, дорівнює балансовій вартості переданих об’єктів.

Первісна вартість запасів, що придбані в обмін (частковий обмін) на неподібні об’єкти, дорівнює справедливій вартості переданих об’єктів, збільшений (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) у процесі обміну.Запаси визнаються активами, якщо :

· існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;

· їх вартість може бути достовірно визначена.


2299049365241741.html
2299109475693011.html
    PR.RU™