Розрізняють також системний ризик і несистемний.

Системний— це ризик понесення збитків від зміни умов фун­кціонування фінансового ринку в цілому або окремих його сег­ментів (наприклад, інфляційний ризик, ризик відмови уряду від виконання своїх боргових зобов'язань або затримки виконання урядом зобов'язань).

Несистемний— це ризик, пов'язаний з особливостями обігу конкретних фінансових інструментів, з діяльністю окремих учас­ників ринку (наприклад, ризик невиплати дивідендів).

Банки в процесі інвестування в цінні папери підпадають під дію багатьох ризиків, основні з них такі:

- ринковий — пов'язаний з можливістю непередбаченої зміни дохідності та вартості цінних паперів на ринку;

- ризик процентних ставок — пов'язаний із мінливістю процентних ставок на фінансовому ринку;

- кредитний, пов'язаний із можливістю невиконання боргових зобов'язань емітентом.

Банки управляють ризиками з метою їх обмеження чи мінімі­зації рівня. У світовій банківській практиці застосовується систе­мний підхід до управління ризиками.

Стосовно інвести­ційної діяльності банки використовують такі методи управління ризиками:

- диверсифікація інвестицій;

- установлення лімітів на здійснення тих чи інших інвести­ційних операцій;

- хеджування ризиків за допомогою відповідних похідних фі­нансових інструментів;

- створення резервів під знецінення цінних паперів. Резерви згладжують негативні наслідки для банків втрат від реалізації цінних паперів за ціною нижчою, ніж ціна придбання.


2299941752038730.html
2300032338830530.html
    PR.RU™