Правила вживання Ь (знака м’якшення). Буквосполучення ЬО, ЙО

Тема: Орфографія. Принципи української орфографії

План:

1. Визначення орфографії як розділу мовознавчої науки. Орфограма. Види орфограм. Орфографічне правило (Шевчук С.В., Лобода Т.М.).

2. Принципи української орфографії.

2.1. Фонетичний (фонематичний) принцип, його особливості.

2.2. Морфологічний принцип, особливості написання слів за допомогою цього принципу.

2.3. Характеристика історичного (традиційного) принципу.

2.4. Особливості смислового (семантико-диференційного) принципу.

Завдання: Виконати вправи № № 20 (2 абзаци); 21 (Козачук, Шкуратяна).

Модуль самостійної роботи: Написати міні-твір про майбутню професію за орієнтовним планом (на окремому аркуші):

1. Вибір професії в житті людини. 2. Чим зумовлений Ваш вибір професії? 3. Що вам відомо про цю професію (історичний екскурс)? 4. Наскільки вона важлива сьогодні, у перспективі? 5. Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності? 6. Яким (якою) Ви бачите себе в майбутньому?

Практичне заняття № 7

Тема: Уживання великої букви

План:

1. Поняття про загальні і власні назви.,

2. Уживання великих (правописних) і малих (рядкових) літер – графічний прийом вирізнення власних і загальних назв. (Правопис..),

2.1. Написання прописних літер в усіх словах назви.

2.2. Написання великої букви тільки в першому слові назви.

2.3. Написання власних назв, ужитих у загальному значенні.

2.4. Уживання великої букви в присвійних прикметниках.

2.5. Велика буква в словах, ужитих у шанобливому значенні.

Завдання: Записати назви, розкриваючи дужки, як приклади в опорний конспект «Уживання великої букви» і, де треба, поставити лапки.

(Б,б)іловезька (П,п)уша, (Я,я)мало-(Н,н)енецький (А,а)втономний (О,о)круг, (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (П,п)рем’єр-(М,м)іністр України, (К,к)онстутаційний (С,с)уд України, (Д,д)епартамент (В,в)етеренарної (М,м)медицини, (У,у)каз (П,п)резидента України, (Е,е)поха (В,в)ідродження, (Н,н)обелівська (П,п)ремія, (Г,г)енеральний (Д,д)иректор, (Х,х)ернсонська (О,о)бласна (Р,р)ада (Н,н)ародних (Д,д)епутатів, (Г,г)енеральний (С,с)екретар ООН, (Н,н)аціональна (А,а)кадемія (Н,н)аук України, (Б,б)улонський (Л,л)іс, (С,с)півдружність (Н,н)езалежних (Д,д)ержав, (М,м)іжнародний (К,к)омітет (Ч,ч)ервоного (Х,х)реста, (Л,л)исичка-(С,с)естричка, (Д,д)ержавна (І,і)нспекція (М,м)іністерства (О,о)світи і (Н,н)ауки України, (Х,х)ерсонська (Ф,ф)абрика (К,к)расень, (П,п)олтавська (Б,б)итва, (П,п)іфагорова (Т,т)еорема, (Л,л)ауреат (Н,н)обелівської (П,п)ремії, (П,п)аризька (К,к)омуна, (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів, 8 (Б,б)ерезня, (О,о)рден (М,м)ати-(Г,г)ероїня, (М,м)едаль (З,з)а (В,в)ідвагу, (Ш,ш)евченківські (Ч,ч)итання, (А,а)хілесова (П,п)ята, (З,з)аслужений (Д,д)іяч (М,м)истецтв, (В,в)елика (В,в)едмедиця, (Т,т)уманність (А,а)ндромеди, (Н,н)ароди (П,п)івночі, (Н,н)абережна (Л,л)ейтенанта Шмідта, (П,п)роспект (Д,д)ружби (Н,н)ародів, (К,к)нижкова (П,п)алата, (А,а)генство (Ф,ф)ранс (П,п)рес, (С,с)танція (Ф,ф)астів-(П,п)ерший, (П,п)ечерська (Л,л)авра, (Р,р)енесанс, (Д,д)ень (Н,н)езалежності України, (А,а)ндрієві книжки, (П,п)ушкінські рукописи, (Т,т)тичинине слово, (Е,е)зопівська мова.

Модуль самостійної роботи

1. Скласти опорний конспект з теми «Уживання великої букви», проілюструвавши правила прикладами назв з вправи і власними.

Практичне заняття № 8

Тема: Правила вживання апострофа

План:

1. Поняття про апостроф як графічний знак, його призначення.

2. Правила вживання апострофа.

3. Апостроф не вживається.

Завдання: Виконати вправи: № 35, 37 (Козачук, Шкуратяна).

Модуль самостійної роботи

1. Перевірити наголос слів на картці, з’ясувати правила їх наголошування за опорним конспектом.

2. Перекласти слова і словосполучення (С.4-5).

Практичне заняття № 9

Тема: Позначення м’якості приголосних на письмі.

Правила вживання Ь (знака м’якшення). Буквосполучення ЬО, ЙО

План:

1. Засоби передачі м’якості приголосних на письмі (букви Я, Ю, Є, І; уживання Ь).

2. Знак м’якшення не пишеться.

3. Уживання буквосполучення ЬО, ЙО.

Завдання: 1.Виконати вправи № № 25, 27 (Козачук, Шкуратяна).

2. Підготовка до контрольної роботи

Модуль самостійної роботи

1. Перевірити наголос слів на картці, з’ясувати правила їх наголошування за опорним конспектом.

Практичне заняття № 10

Тема: Контрольна робота

1. Контрольний диктант.

2. Запис слова фонетичною транскрипцією.

3. Розподіл слів у групи відповідно до принципів їх написання.


2616500462196830.html
2616556229703405.html
    PR.RU™